Kalite Politikamız

Kaliteden ödün vermeden modern tanı yöntemleriyle teşhisin kısa zamanda konulup tedavinin planlanması amaçlanan merkezimiz, birbirini destekleyen bölümleriyle hastalarımızın hizmetindedir.

Değerler

Toplum sağlığına önem veriyoruz.

Hasta güvenliğine öncelik veriyoruz.

Gelişen teknolojileri takip ederek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı destekliyoruz.

Kişiye özel tanı ve tedavilerle sağlık hizmeti veriyoruz.

Tüm uygulamalarımızı etik kurallar çerçevesinde sürdürüyoruz.

Kalite Yönetim Bölüm Çalışmaları;

Sağlıkta Kalite Standartları Tıp Merkezi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
İyileştirme amaçlı oluşturulan ve takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek.
Bölüm hedeflerine, göstergelere yönelik, bölümlerle birlikte analiz yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
Özdeğerlendirmeler sonucunda Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.
Risk yönetimine yönelik faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak, takip etmek.
Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin takibini yapmak.
Kalite Yönetim Sistemi ve Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak.

Refakatçilere Yönelik İşleyiş:

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilir.
 • Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik bir uygulama yapılmaması konusunda bilgilendirilir.
 • Refakatçı sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Gerektiği durumlarda bu değişebilmektedir.
 • Refakatçi değişimlerinde bölüm hemşirelerinin haber edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir.
 • Genel olarak eşya, malzeme kullanımı, gürültü, yüksek ses, sigara/alkol kullanılmaması doğrultusunda dikkat edilecek hususlar anlatılır. Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır.
 • Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler (hekim, hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçilerin merkezde tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, doktor ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Hastayla ilgili herhangi bir sorun olduğunda öncelikle hemşirenin haberdar edilmesi konusunda bilgilendirme yapılır.

Hasta Hakları

“Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge”sine istinaden Merkezimize başvuran hasta ve hasta yakınlarının mevzuatta belirtilen haklarını kullanabilmeleri ve hasta hakları ihlallerinin önlenebilmesi, sağlık hizmetlerinin insan hak ve onuruna yakışır biçimde sunulması amaçlanır.

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden, Kurumumuza başvuran herkesin;

 • Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirilme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 • Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 • Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 • Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 • Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 • Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 • Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 • Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 • Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Sürekli hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Sorumlulukları

 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır.
 • Hasta daha önce geçirdiği hastalıkları eğer varsa hala kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.
 • Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır.
 • Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulamadığı takdirde haber vermelidir.
 • Hasta uygulanacak tedaviyi kabul etmemesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sorunlardan kendisi sorumludur.
 • Hasta başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta teşhis tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 • Hasta verile randevu tarihi ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yerlere bildirmelidir.
 • Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
 • Kurum personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.